Definitieve vaststelling

PRUP definitief vastgesteld door de Provincie Vlaams-Brabant

Een stand van zaken.

Na het openbaar onderzoek dat liep van 27 mei tot 26 juli 2021, werden 120 bezwaren en adviezen ingediend.

De provinciale commissie voor ruimtelijk ordening (PROCORO) heeft na haar behandeling verschillende aanpassingen geadviseerd. De Deputatie heeft daarop het advies van de stad Tienen gevolgd om Seveso bedrijven uit te sluiten en slechts één breekwerf toe te laten. De Provincieraad heeft vervolgens op 25/01/2022 het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen definitief vastgesteld:

  • Deelplan Kleinhandelszone Leuvenselaan: 1 globale bestemmingsruimte wordt voorzien voor lokale bedrijven en kleinhandel. Voor de ontsluiting wordt langs de Leuvenselaan ruimte vrijgehouden voor een ventweg. Horeca, voedingswinkels en kledingwinkels worden uitgesloten.
  • Deelplan Oostelijke ring: het wegsegment vanaf de Oplintersesteenweg tot de Diestsesteenweg wordt niet langer verplicht gesteld. Het segment van de ringweg vanaf Industriepark tot aan de Oplintersesteenweg vormt nu een voorafgaande voorwaarde voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en zal worden aangelegd als lokale verbindingsweg, maar met specificaties om in de toekomst te dienen als een mogelijk onderdeel van de Oostelijke en Noordelijke ringweg. De aanleg van het ringsegment tussen rondpunt Hakendover en Industriepark is niet beslist, maar blijft de verantwoordelijkheid van het overheidsbeleid.
  • Deelplan Gemengd Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld: de ontwikkeling gebeurt in twee fasen, eerst ten westen, dan ten oosten van het ringwegsegment. De tweede fase mag worden gestart van zodra de eerste fase voor 75% is volzet. Landbouw blijft mogelijk op nog niet gebruikte delen door bedrijven. Er worden geen Seveso-bedrijven toegelaten en het aantal breekwerven wordt beperkt tot één.

De provincieraad keurde in haar zitting van 25 januari 2022 de definitieve vaststelling van het PRUP “Afbakening Klein Stedelijk Gebied Tienen” goed.

Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt. Die beschikt dan over een termijn van 30 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen of vernietigen. Dan zijn we inmiddels 25 februari 2022, zoals ook aangegeven in de Tijdlijn.

Bij schorsing door de Vlaamse Regering moet zij de deputatie hiervan op de hoogte brengen. De provincieraad beschikt nu weer over een termijn van zestig dagen die ingaat de dag na de verzending van het schorsingsbesluit aan de deputatie, om het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw definitief vast te stellen. Bij deze nieuwe definitieve vaststelling van het plan ten opzichte van het geschorste plan kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het schorsingsbesluit. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het nieuwe besluit van de provincieraad onmiddellijk na de definitieve vaststelling per beveiligde zending bezorgd aan de Vlaamse Regering. Indien de provincieraad binnen de voormelde termijn van zestig dagen geen nieuw besluit tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan neemt, vervalt het geschorste provincieraadsbesluit en het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Bij goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt de provincieraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt dan veertien dagen na deze bekendmaking in werking.