Petitie

Hieronder vindt u een petitie gericht aan het stadsbestuur van Tienen waarin we onze bezorgdheid uiten over de plannen van de Provincieraad en het Stadsbestuur met het PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen.

Onderaan deze bladzijde kan U deze petitie downloaden en mailen naar het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraadsleden te Tienen

Aan het College van Burgemeester en Schepenen te Tienen en de Gemeenteraadsleden te Tienen

Vervuiling met PFOS, betonstop, behoud van open ruimte: thema’s die de actualiteit halen.
Maar niet in Tienen.
Daar plant men een grote uitbreiding van een industrieterrein met mogelijk vervuilende, hinderlijke en potentieel gevaarlijke Seveso bedrijven, pal in een van de laatste open ruimten die onze stad rijk is. Pal naast een nieuw ontwikkelde woonomgeving met 350 nieuwe woningen en vlak bij een bestaande woonwijk en gezinsvervangend tehuis. Met een grote invloed op het imago en visuele uitzicht, rekening houdende met de toegelaten bouwhoogte en hoogteligging. Met een nefaste invloed op de mobiliteit zoals blijkt uit het advies van Wegen en verkeer, met verlies aan landbouwgrond en open ruimte. Dat terwijl het bestaande industrieterrein niet volledig bezet is en er ruimte is die niet optimaal benut is.

Het openbaar onderzoek wordt op een drafje afgehaspeld zonder de bevolking degelijk te informeren.

Voor dergelijke grootschalige en complexe RUP’s is een infovergadering noodzakelijk.
En daarom wil ik als bezorgde burger, bezorgde Tienenaar, dat er toch geluisterd wordt naar mijn bezorgdheid. En dat voor dat er zulke drastische beslissingen genomen worden.

Wij willen geen verlies aan open ruimte, geen verlies aan landbouwgrond, geen vervuilende Seveso bedrijven, geen bijkomende verkeersoverlast, geen bijkomende industrie die ons milieu en omgeving belast.
Geen aantasting van de woonkwaliteit van de omwonenden.
Geen waardevermindering van de omliggende woningen door de komst van nieuwe industrie in de laatste open ruimte.

Geen bijkomende industrieterreinen waarvan de noodzaak niet bewezen is.

Daarom zijn wij ernstig bezorgd over de geplande ontwikkelingen en voornamelijk het deelplan Soldatenveld uit RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen dat tot 26 juli 2021 in openbaar onderzoek is.

Wij vragen in eerste instantie om een negatief advies af te leveren aan de provincie.
– Ten tweede vragen wij dat het Tiense Stadsbestuur zo spoedig mogelijk een informatievergadering plant om de Tiense bevolking correct en op voldoende wijze te informeren.
– Aanvullend vragen wij dat ook het Provinciaal Bestuur de Tiense bevolking correct en afdoende informeert over het PRUP Afbakening Klein Stedelijk Gebied.


Tot slot willen wij dat U als stadsbestuur de leefkwaliteit van ons, Tienenaars, als uitgangspunt neemt en aldus handelt. Vinden we nu gehoor? Of laten wij ons horen?


Met dank voor de aandacht waarmee u dit verder zal aanpakken en u onze belangen voor ogen zal houden.

Vanwege nog een bezorgde burger, Tienenaar.

burgemeester@tienen.be
bram.delvaux@tienen.be
gijsbrecht.huts@tienen.be
tom.roovers@tienen.be
wim.berge@tienen.be
eddy.poffe@tienen.be 
paul.decort@tienen.be
ine.tombeur@tienen.be

lucia.dewolfs@tienen.be
helena.kinnaert@tienen.be
bart.maes@tienen.be
nicky.martens@tienen.bedirk.smolders@tienen.be
dirk.smolders@tienen.be
werner.thomas@tienen.be
liesbeth.vanderloock@tienen.be
karin.struyf@tienen.be
rudi.hendrickx@tienen.be
fabio.vanderlinden@tienen.be
peter.loosen@tienen.be
rita.vanlangendonck@tienen.be
myriam.cosse@tienen.be
nele.daenen@tienen.be
jean.defau@tienen.be
david.gelade@tienen.be
daniel.vanluyten@tienen.be
joel.dereze@tienen.be
tessa.peelman@tienen.be
christophe.hendrickx@tienen.be
jos.mombaers@tienen.be
els.moyens@tienen.be
bernard.vandereyken@tienen.be

U kan deze petitie ook tekenen op de website AVAAZ.ORG/Burger Petities via onderstaande link:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/college_van_burgemeester_en_schepenen_gemeenteraad_info_over_uitbreiding_soldatenveld_te_tienen/