Tijdlijn

Op deze pagina wordt het procedure proces voor de opmaak en de uiteindelijke inwerktreding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kort besproken en opgedeeld in de verschillende stappen die moeten worden doorlopen. Voor de visuele weergave van deze stappen wordt een tijdlijn gebruikt. Het is de chronologische opvolging van de acties in de vorm van verschillende “zwemlijnen” met tijdsaanduidingen en een inschrift of een bijschrift. Deze acties liggen tussen de periode van het begin van de procedure, de voorlopige vaststelling op 27 april 2021, en de uiteindelijke inwerktreding op 5 juli 2022.

Deze tijdlijn is dynamisch en de datum van de uiteindelijke inwerktreding kan, te allen tijde, nog worden aangepast door een van de actoren. Op dat moment wordt ook deze pagina aangepast.

Voor extra informatie kijk op

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/procedure-provinciaal-ruimtelijk-uitvoeringsplan

https://omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/planmerrup/Stappenplan+opmaak+RUP

Klik op bovenstaande tijdlijn voor een gedetailleerder beeld in een nieuwe tab. Sluit de pagina om terug te keren naar onze website.

TIJDLIJN

27 April 2021

Voorlopige vaststelling Provincieraad.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant deelt mee dat de provincieraad op 27 april 2021 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) `Afbakening kleinstedelijk gebied (AKG) Tienen – eerste herziening’ te Tienen voorlopig heeft vastgesteld.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onderworpen aan een milieueffectrapportage.

BRON: Belgisch Staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/05/20_1.pdf#Page120

4 Mei 2021

Publicatie Openbaar Onderzoek in Belgisch Staatsblad van Ontwerp PRUP AKG Tienen.

10 Mei 2021 tot en met 9 Juli 2021

Het openbaar onderzoek van 10 mei tot en met 9 juli, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2021 met nummer 2021701438.

9 Juli 2021

Het openbaar onderzoek van 10 mei tot en met 9 juli, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2021 met nummer 2021701438 wordt stopgezet.

20 Mei 2021

Publicatie Ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – eerste herziening’ in Belgisch Staatsblad.

27 Mei 2021 tot en met 26 Juli 2021

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – eerste herziening’ wordt via deze weg opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 27 mei 2021 tot en met 26 juli 2021.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan inclusief het milieueffectrapport ligt ter inzage in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Tienen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. In verband met de beperkte openingstijden wordt gevraagd eerst telefonisch een afspraak te maken (voor de stad Tienen is dit via de dienst ruimtelijke ordening). De documenten zijn tevens digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/ uitvoeringsplannen.

Eventuele bezwaren of opmerkingen op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan moeten uiterlijk op 26 juli 2021 per mail (procoro@vlaamsbrabant.be) of per post ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De bezwaren en opmerkingen kunnen eveneens uiterlijk op 26 juli 2021 op bovenvermelde adressen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs tijdens de openingstijden van respectievelijk het provinciehuis en de stad Tienen, dienst ruimtelijke ordening (na afspraak).

Als echter de gemeente deze niet binnen drie werkdagen na afloop van het openbaar onderzoek aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening heeft bezorgd, zijn deze onontvankelijk volgens artikel 2.2.10 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zoals geldig tot 1 mei 2017).

Raadpleeg voor meer informatie de website:

www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen

De gemeente en de deputatie (= dagelijks bestuur van de provincie) kunnen (maar moeten niet!), binnen de 60 dagen van het openbaar onderzoek, hun advies bezorgen aan de PROCORO.

19 Augustus 2021

PROCORO vraagt aan de deputatie verlenging van 30 dagen voor bundeling bezwaarschriften.

23 November 2021

Dienst MER en Veiligheidsrapportage beoordelen voorafgaande aan de definitieve vaststelling de uitgebrachte bezwaarschriften.

PROCORO bezorgt advies aan deputatie en provincieraad binnen de 90 + 30 (verlenging) dagen na einde openbaar onderzoek.

Als PROCORO geen advies uitbrengt tegen 23 November 2021 gaan de bezwaarschriften onmiddellijk naar de provincieraad.

21 Februari 2022

Definitieve vaststelling PRUP door de provincieraad na 180 + 30 (verlenging) dagen na einde openbaar onderzoek.

Op verzoek van de deputatie beslist de provincieraad over een verlenging met 60 dagen.

De provincieraad kan bij onregelmatigheden alles of gedeeltelijk intrekken en hernemen.

Vóór 22 April 2022

Het PRUP, het besluit van de provincieraad en advies van PROCORO moet binnen de 60 dagen naar de Vlaamse regering.

Vóór 6 juni 2022

Vlaamse regering heeft 45 dagen om het definitieve PRUP te schorsen of volledig te vernietigen (binnen de 10dagen bezorgen aan deputatie)

Bij schorsing heeft de provincieraad 90 dagen om het PRUP opnieuw vast te stellen.

21 Juni 2022

Publicatie definitieve PRUP in Belgisch Staatsblad.

5 Juli 2022

14 dagen na publicatie treedt PRUP in werking.