Tijdlijn

In dit document wordt het procedure proces voor de opmaak en de uiteindelijke inwerktreding van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kort besproken en opgedeeld in de verschillende stappen die moeten worden doorlopen.

Voor de visuele weergave van deze stappen wordt een tijdlijn gebruikt. Het is de chronologische opvolging van de acties in de vorm van verschillende “zwemlijnen” en heeft tijdsaanduidingen met een inschrift of een bijschrift.

De DEFINITIEVE VASTSTELLING (na 183 dagen), door de provincieraad, staat nu op de agenda van 25 januari 2022 vermeld als tweede voorstel.

Daardoor liggen deze acties tussen de periode van het begin van de procedure, de voorlopige vaststelling op 27 april 2021, tot de uiteindelijke inwerktreding op 9 april 2022 en is de oorspronkelijke tijdlaan vanaf punt 9 aangepast.

Voor extra informatie kijk op

https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/rups/procedure-provinciaal-ruimtelijk-uitvoeringsplan

https://omgeving.vlaanderen.be/decreten-en-uitvoeringsbesluiten

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/planmerrup/Stappenplan+opmaak+RUP

Klik op bovenstaande tijdlijn voor een gedetailleerder beeld in een nieuwe tab. Sluit de pagina om terug te keren naar onze website.

TIJDLIJN

27 April 2021

Voorlopige vaststelling Provincieraad.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant deelt mee dat de provincieraad op 27 april 2021 het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) `Afbakening kleinstedelijk gebied (AKG) Tienen – eerste herziening’ te Tienen voorlopig heeft vastgesteld.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onderworpen aan een milieueffectrapportage.

BRON: Belgisch Staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2021/05/20_1.pdf#Page120

4 Mei 2021

Publicatie Openbaar Onderzoek in Belgisch Staatsblad van Ontwerp PRUP AKG Tienen.

10 Mei 2021 tot en met 9 Juli 2021

Het openbaar onderzoek van 10 mei tot en met 9 juli, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2021 met nummer 2021701438.

9 Juli 2021

Het openbaar onderzoek van 10 mei tot en met 9 juli, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4 mei 2021 met nummer 2021701438 wordt stopgezet.

20 Mei 2021

Publicatie Ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – eerste herziening’ in Belgisch Staatsblad.

27 Mei 2021 tot en met 26 Juli 2021

Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen – eerste herziening’ wordt via deze weg opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 27 mei 2021 tot en met 26 juli 2021.

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan inclusief het milieueffectrapport ligt ter inzage in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven en bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Tienen, Grote Markt 27, 3300 Tienen. In verband met de beperkte openingstijden wordt gevraagd eerst telefonisch een afspraak te maken (voor de stad Tienen is dit via de dienst ruimtelijke ordening). De documenten zijn tevens digitaal te raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/ uitvoeringsplannen.

Eventuele bezwaren of opmerkingen op het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan moeten uiterlijk op 26 juli 2021 per mail (procoro@vlaamsbrabant.be) of per post ingediend worden bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

De bezwaren en opmerkingen kunnen eveneens uiterlijk op 26 juli 2021 op bovenvermelde adressen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs tijdens de openingstijden van respectievelijk het provinciehuis en de stad Tienen, dienst ruimtelijke ordening (na afspraak).

Als echter de gemeente deze niet binnen drie werkdagen na afloop van het openbaar onderzoek aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening heeft bezorgd, zijn deze onontvankelijk volgens artikel 2.2.10 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zoals geldig tot 1 mei 2017).

Raadpleeg voor meer informatie de website:

www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen

De gemeente en de deputatie (= dagelijks bestuur van de provincie) kunnen (maar moeten niet!), binnen de 60 dagen van het openbaar onderzoek, hun advies bezorgen aan de PROCORO.

19 Augustus 2021

PROCORO vraagt aan de deputatie verlenging van 30 dagen voor bundeling bezwaarschriften.

23 November 2021

Dienst MER en Veiligheidsrapportage beoordelen voorafgaande aan de definitieve vaststelling de uitgebrachte bezwaarschriften.

PROCORO bezorgt advies aan deputatie en provincieraad binnen de 90 + 30 (verlenging) dagen na einde openbaar onderzoek.

Als PROCORO geen advies uitbrengt tegen 23 November 2021 gaan de bezwaarschriften onmiddellijk naar de provincieraad.

25 Januari 2022

Definitieve vaststelling PRUP door de provincieraad na 180 + 30 (verlenging) dagen na einde openbaar onderzoek. Op verzoek van de deputatie beslist de provincieraad over een verlenging met 60 dagen. De provincieraad kan bij onregelmatigheden alles of gedeeltelijk intrekken en hernemen.

De DEFINITIEVE VASTSTELLING (na 183 dagen), door de provincieraad, staat op de agenda van 25 januari 2022 vermeld als tweede voorstel. Waarschijnlijk via livestream te volgen vanaf 14:00 uur.

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/bestuur-en-beleid/provincieraad

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/predosa/provincieraden_0b01139880a3205b/220125-pr01-agenda_0901139880a51f33_5.pdf

25 Januari 2022

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de provincieraad en het volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement: dit is dus op 25 januari 2022, onmiddellijk na het einde van de provincieraad.

Vóór 11 Maart 2022

De Vlaamse Regering beschikt dan over een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat op de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen of te vernietigen: dit is dus tot 11 maart 2022.

Bij schorsing heeft de provincieraad 90 dagen om het PRUP opnieuw vast te stellen.

26 Maart 2022

Publicatie definitieve PRUP in Belgisch Staatsblad.

Als het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan niet tijdig is geschorst of vernietigd, wordt de provincieraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en wordt binnen dezelfde termijn volledig bekendgemaakt op de website, vermeld in het Belgisch Staatsblad.

Dit is dus tot uiterlijk 26 maart 2022.

9 April 2022

14 dagen na publicatie treedt PRUP in werking.