Provincie past plan KSG Tienen aan

Gepost door rik.poulman@telenet.be op 25 januari 2022 | 17u11 |

De provincie heeft blijkbaar geen oren naar het groeiend verzet van meer en meer inwoners van Tienen.

OOST-BRABANT

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde de eerste herziening van het provinciale ruimtelijk uitvoeringplan voor de afbakening van een kleinstedelijk gebied Tienen

definitief vast. Na het openbaar onderzoek werden de plannen bijgestuurd op basis van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. De actiegroep

“Ademruimte” blijft zich verzetten tegen het plan.

In haar ruimtelijk structuurplan heeft Vlaanderen de provincies de taak gegeven om de kleinstedelijke gebieden af te bakenen. De provincie Vlaams-Brabant startte daarom in 2007, in overleg met de stad Tienen, met het proces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen. In 2012 leidde deze samenwerking tot een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP).

Door een procedurefout op Vlaams niveau gaf het goedgekeurde PRUP op juridisch vlak te weinig zekerheid. Er moest een nieuw plan-MER opgemaakt worden. Omdat er ondertussen nieuwe inzichten waren over mobiliteit, werd het ruimtelijk uitvoeringsplan geactualiseerd.

Het PRUP werd van 27 mei tot en met 26 juli 2021 aan de bevolking voorgelegd via een openbaar onderzoek. In totaal werden er 120 bezwaren en adviezen ingediend. “De provinciale commissie voor ruimtelijk ordening heeft ze allemaal nauwgezet behandeld. Op basis van haar advies zijn er verschillende aanpassingen gebeurd. Met de aanpassingen aan het deelplan ‘Detailhandelszone Leuvenselaan’ willen we verkeersproblemen vermijden en het handelscentrum van Tienen maximaal ondersteunen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Het plan is daarom strenger dan de vorige versie. Er wordt ruimte vrijgehouden voor een ventweg. Horeca en sommige type winkels, zoals kledingwinkels, worden uitgesloten.”

Gedeputeerde Ann Schevenels
Lees verder onder de foto.

Voor het ‘Regionaal bedrijventerrein Soldatenveld’ zorgen de aangepaste voorschriften ervoor dat het bedrijventerrein doordacht wordt ingericht. De ontwikkeling moet gebeuren in fasen. Daarnaast blijft landbouw mogelijk zolang de gronden niet in gebruik genomen zijn door bedrijven.

“De mogelijke komst van extra Seveso-bedrijven en breekwerven bleek de grootste bezorgdheid. We beslisten daarom het advies van de stad Tienen te volgen. Er worden geen Seveso-bedrijven meer toegelaten en het aantal breekwerven wordt beperkt tot 1”, besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zal aan de Vlaamse regering bezorgd worden. Zij zal op haar beurt nakijken of het nodig is om het plan te schorsen. Nadien wordt de provincieraadsbeslissing over de definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt veertien dagen na deze bekendmaking in werking.

Een actiegroep blijft zich verzetten tegen de uitbreiding van de bedrijvenzone omdat die pal tegen woonwijken aanleunt, ontoelaatbare verkeersoverlast met zich meebrengt en omdat ruim 25 % bestaande industriegrond niet wordt gebruikt. Het actiecomité NoordOostTienen (NOT) en Adem.Ruimte.Tienen komen op donderdag 27 januari 2022 samen om te bespreken wat er uiteindelijk werd beslist en wat de volgende te ondernemen stappen (kunnen) zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.